Սեփականության ընդհանուր արժեքը

Սեփականության ընդհանուր արժեքը` TCO-ն, ձեռքբերման արժեքն է, որին գումարվում են որոշակի ժամանակահատվածում շահագործման արդյունքում առաջացած անխուսափելի ծախսերը: Ցանկացած ընկերության ներկայացուցիչ այլընտրանքային տարբերակների ընտրության ժամանակ գնման որոշում կայացնելիս պիտի դիտարկի ոչ միայն ապրանքի կարճաժամկետ արժեքը, որը հանդիսանում է դրա գնման արժեքը, այլ նաև այդ ապրանքի երկարաժամկետ գինը, որը հանդիսանում է սեփականության ընդհանուր արժեքը:
Ստորև բերված է տարբեր մոդելներ պարունակող աղյուսակ, որում ներկայացված է տեղեկություն այդ մոդելների սեփականության ընդհանուր արժեքի վերաբերյալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել մեզ:

*ներկայացված հաշվարկները համապատասխանում են մեքենայի շահագործման կոնկտեր սցենարին 3 տարի շարունակ: Շահագործման այլ պայմաններում կարող են առաջանալ նաև լրացուցիչ ծախսեր: Այդ դեպքում ծախսերի բաշխման աղյուսակը, ինչպես նաև սեփականության ընդհանուր արժեքը, համապատասխանաբար, կփոխվեն:

/
Our E-Privacy policy

We use cookies on our website to provide you with a better service.  If you are happy with this continue to use the website as normal, or find out how to manage cookies.